Skip to: Volt

Stem voor kinderen website

Volt

 • Bestaanszekerheid

  “Er is te veel ongelijkheid, en te veel armoede. Die armoede neemt zelfs toe in Nederland: in 2024 zal een miljoen mensen in armoede leven, waaronder 230.000 kinderen. Daarom werkt Volt aan gelijke kansen en het bestrijden van armoede.”

  “Opgroeien in armoede zorgt ervoor dat je niet dezelfde kansen hebt als iemand die niet opgroeit in armoede. Volt wil dat de participatiewet vernieuwd wordt op basis van vertrouwen: de bijstand wordt verhoogd en de menselijke maat is de standaard. Daarnaast moet je erop vooruitgaan als je vanuit de bijstand gaat werken of wanneer je meer gaat werken. Om dit te bereiken wil Volt dat er werk wordt gemaakt van het basisinkomen, zodat toeslagen niet meer nodig zijn. En niemand meer afhankelijk hoeft te zijn van voedselhulp, fondsen, passen, stichtingen en de spaghetti aan regels in de participatiewet. Dit vraagt om een radicaal ander belastingsysteem en dat kost tijd. Om daar niet op te wachten, willen we dat gelijktijdig ook al op korte termijn stappen worden ondernomen.”

  “Het sociaal minimum moet omhoog, zodat het voldoende is om bestaanszekerheid te garanderen. Dat moet in ieder geval hoog genoeg zijn om de eigen bijdrage in de zorg te kunnen betalen, je huis te verwarmen, je energierekening te betalen en een laptop en smartphone te betalen. We werken toe naar een basisinkomen dat een structurele oplossing biedt in de strijd tegen armoede.”

  “We willen een nationaal schuldenpardon voor mensen die in armoede leven én mensen met problematische schulden.”

  “We willen dat de hersteloperatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire snel wordt afgerond, in samenspraak met gedupeerden en gemeenten. Vooral door minder ambtelijke bureaucratie en te werken op basis van vertrouwen.”

  “Er komt een maandelijkse huishoudtoelage die alle toeslagen vervangt. Deze inkomensonafhankelijke toelage bestaat uit een vaste basisuitkering per huishouden. Boven op die basis wordt er per volwassene en per kind extra geld uitgekeerd. Ook alleenstaande ouders ontvangen extra geld boven op de basisuitkering.”

   

 • Klimaat

  “We toetsen nieuwe klimaatmaatregelen op negatieve effecten, en daarmee op klimaatrechtvaardigheid. Nieuw klimaatbeleid dat invloed heeft op de portemonnee moet getoetst worden op het eerlijk verdelen van de lasten. Ook moet er gekeken worden naar de kosten voor de volgende generaties van het lenen van geld voor fondsen: dit wordt voorkomen door de vervuiler nu te laten betalen.”

  “We starten direct met het beëindigen van fossiele subsidies, in Nederland én in de EU. Op dit moment besteedt Nederland miljarden aan fossiele vrijstellingen en subsidies aan vervuilers.”

  “We pleiten voor duidelijke richtlijnen omtrent uitbuiting van mensen, ontbossing en milieubescherming. Niet alleen in de EU, maar vooral ook daarbuiten. Zodra er nieuwe technieken en innovaties beschikbaar zijn die deze problemen tegengaan, worden ze wettelijk de norm; met Nederland als voorloper in de EU en met het doel om Europese afspraken te maken.”

  “Iedereen heeft het recht om te demonstreren, en de overheid moet het demonstratierecht beschermen. Demonstraties moeten behandeld worden voor wat ze zijn: een samenkomen om je mening te verkondigen.”

  "De Wet openbare manifestaties moet in lijn worden gebracht met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar waar de Nederlandse wetgeving onvoldoende is, moet die worden aangescherpt."

  "Medewerkers van de gemeente en politie moeten aanvullende training krijgen over de wettelijke kaders van het demonstratierecht, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld ten aanzien van onwettige ID-controles en het aanhouden van journalisten of waarnemers van demonstraties. We moeten demonstranten niet als criminelen behandelen."

  “We willen dat deelnemers van niet-aangemelde, vreedzame demonstraties niet worden aangehouden. Alleen wanneer wordt opgeroepen tot haat, belediging, geweld of wanorde kan een burgemeester of andere bestuurder beperkingen aan een demonstratie opleggen.”

 • Jeugdzorg

  “Als we meer investeren in jongeren en hun thuissituatie, voorkomen we problemen op de lange termijn. Daarom verleggen we de focus in de jeugdzorg naar het gehele gezin en zorgen we dat jongeren langer toegang hebben tot deze zorg.”

  “Jeugdzorg wordt gezinszorg met de jongere als uitgangspunt. Dit betekent dat er breed gekeken wordt wat een gezin nodig heeft en dat medezeggenschap voor alle jongeren die betrokken zijn bij jeugdzorg goed geregeld is.”

  "We laten de leeftijdsgrens van 18 jaar los in de jeugdzorg met verblijf, zoals gezinshuizen en gesloten jeugdzorg. Nederlandse jongeren gaan gemiddeld op hun 23ste uit huis, maar jongeren in de residentiële jeugdzorg moeten er op hun 18de al klaar voor zijn."

  "Volt wil dat een jongere minimaal tot de leeftijd van 23 jaar in jeugdzorginstellingen moet kunnen blijven als dit nodig is. In alle gevallen moet er ook sprake zijn van voldoende hulp bij deze transitie in de vorm van begeleiding en hulp bij het vinden van een huis en het regelen van inboedel."

  "We zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg (ggz) beter toegankelijk wordt en voor jongeren tot 25 jaar gratis is. Drie kwart van de psychiatrische stoornissen manifesteert zich voor het 25ste levensjaar; laagdrempelige en adolescentvriendelijke hulp is hierbij van groot belang."

  "We draaien de bezuinigingen op de ggz van de afgelopen kabinetten terug en investeren er weer in. Doelen zijn de wachtlijsten terugdringen en de beschikbare budgetten vergroten waardoor de ggz weer toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft."

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “We versterken multilaterale internationale organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Verenigde Naties (VN), mede door een evenredige vertegenwoordiging voor alle geografische regio’s te garanderen.”

  “Natuur- en mensenrechten zijn leidend in het handelsbeleid. Dit betekent dat we als EU geen vrijhandelsverdragen sluiten waarbij deze rechten worden geschaad, zoals het Mercosur-verdrag. Hierom is Volt mede-initiatiefnemer van de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

  “We voeren de mensenrechtentoets uit op alle nieuwe beleidsmaatregelen, ook op het gebied van economie en buitenlandse zaken.”

  “De EU is een unie waarin de bescherming van mensenrechten centraal staat, waar waarden het uitgangspunt zijn. Volt wil minder mooie woorden en meer actie: Nederland koppelt de bescherming van mensenrechten en grondrechten altijd en overal aan beleid. Of het nu gaat om de bescherming van lhbtiq+’ers, vrouwen en meisjes, of om het aangaan van handelsrelaties als Nederland of als EU: mensenrechten staan voorop.”

 • Strafrecht & Jeugd

  "Het is vaak beter om geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Daarom willen we dat mediation een prominentere rol krijgt. Dat kan onder meer door de mogelijkheden van mediation beter onder de aandacht te brengen en te kijken of er meer ruimte gemaakt kan worden voor mediation binnen het bestuursrecht."

  “We investeren in kleinschalige detentieopvang, alternatieve straffen en maatregelen die de rechten van gedetineerden respecteren en hun kans op succesvolle re-integratie in de samenleving vergroten. Dit doen we door een grotere focus op onderwijs, op het vinden van werk na detentie en op het versterken van sociale weerbaarheid.”

 • Onderwijs

  “We creëren gelijke kansen voor alle kinderen door (…) het onderwijs inclusief te maken en religieus onderwijs niet meer te financieren, en door studeren voor iedereen bereikbaar te maken door de basisbeurs te verhogen. Zo krijgt iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen.”

  “Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. Het lerarentekort kan niet zomaar opgelost worden in de huidige krappe arbeidsmarkt. Wel kunnen er stappen in de goede richting worden gezet. Volt pleit voor een verhoging van de maatschappelijke positie van de leraar door het niveau van de lerarenopleiding te verhogen en het salaris tot een hierbij passend niveau op te schalen.”

  “We willen een structurele investering in onderwijsregio’s om zo het onderwijs beschikbaar te houden en het lerarentekort terug te dringen.”

  "We creëren gelijke kansen voor alle kinderen door kinderopvang beschikbaar te maken voor alle kinderen, ongeacht of de ouders wel of niet werken het onderwijs inclusief te maken en religieus onderwijs niet meer te financieren, en door studeren voor iedereen bereikbaar te maken door de basisbeurs te verhogen. Zo krijgt iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen.”

  “We willen een structurele investering in onderwijsregio’s om zo het onderwijs beschikbaar te houden en het lerarentekort terug te dringen.”

  “Volt wil dat de rechten van kinderen worden gegarandeerd, waarbij toegang tot onderwijs, een veilige leefomgeving en sociale ontwikkeling voorop staan.”

  “We stellen digitale leermiddelen in het onderwijs gratis beschikbaar, zodat het niet uitmaakt of de school voldoende financiële middelen en digitale kennis in huis heeft voor de aanschaf en het ook niet uitmaakt of ouders de financiële middelen hebben.”

  “We zorgen ervoor dat studeren voor iedereen binnen handbereik is én blijft.”

  “Er moet goed bereikbaar en beschikbaar regionaal openbaar vervoer zijn, zodat iedereen, overal in Nederland, zich met het openbaar vervoer kan verplaatsen en werk, onderwijs en zorg goed bereikbaar blijven.”

  “Volt legt de focus weer op de regio en wil de regionale ongelijkheid in bereikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijs, zorg, werk, cultuuraanbod en publieke ontmoetingsruimten aanpakken, zodat ook buiten de grote steden sterke en aantrekkelijke regio’s ontstaan met volop voorzieningen en bereikbaarheid.”

  “Volt wil dat de rechten van kinderen worden gegarandeerd, waarbij toegang tot onderwijs, een veilige leefomgeving en sociale ontwikkeling voorop staan.”

  “Volt vindt dat er op school aandacht zou moeten zijn voor medialessen, inclusieve geschiedenislessen (zoals o.a. over het koloniale verleden), en lessen over racisme en discriminatie. Bovendien zou op álle basis- en middelbare scholen les moeten worden gegeven over seksuele en genderdiversiteit. Op iedere school hoort inclusieve seksuele voorlichting aan bod te komen. Daarnaast pleit Volt ervoor dat kinderen respectvol om leren gaan met, nu nog, gemarginaliseerde groepen.”

  “Europees burgerschap wordt in ons burgerschapsonderwijs centraal gesteld. Zo bevorderen we van jongs af aan een Europese identiteit en Europese waarden als vrijheid, gelijkheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten.”

  “Er komt onderzoek naar institutioneel racisme binnen (…) publieke domeinen, zoals zorg, onderwijs en sport. Onderzoek moet leiden tot het bestrijden van racisme en verbeteren van de veiligheid, door middel van klachtenmechanismen en ondersteuning van antidiscriminatiebureaus.”

 • Participatie

  “Er moet een permanent burgerberaad op Europees niveau komen om de stem van inwoners in Brussel te vergroten. Dit orgaan is verantwoordelijk voor het organiseren van burgerberaden over Europese thema’s, waarin inwoners vanaf zestien jaar zwaarwegende aanbevelingen over allerlei zaken kunnen doen aan o.a. het Europees Parlement.”

  “Die stem vergroten we door de stemgerechtigde leeftijd te verlagen van achttien naar zestien jaar. Het is belangrijk dat juist jongeren eerder kunnen en mogen meedenken en stemmen over beleid.”

  “We verstevigen de generatietoets door er een verplichte verantwoording aan toe te voegen. De generatietoets toetst de langetermijneffecten van beleid, zodat we weten wat de gevolgen zijn over tien, twintig en dertig jaar. Volt wil dat de regering actief verantwoording aflegt over de langetermijneffecten van nieuwe weten regelgeving. De generatietoets is hét middel om de gevolgen van ons beleid op toekomstige generaties, die nu geen stem hebben, in kaart te brengen.”

 • Uitbuiting

  “Er moet extra bescherming zijn voor vrouwen in kwetsbare posities. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen heeft aangegeven na haar 15e levensjaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld. Volt wil dat geweld tegen vrouwen niet gezien wordt als privéprobleem, maar als een maatschappelijk probleem en dat de overdracht van huiselijk geweld na één generatie stopt.”

  “We zorgen voor meer vroeg signalering, extra (preventieve) zorg en begeleiding voor de groep mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben vaker moeite om mee te komen in de zich digitaliserende wereld, zijn vaker slachtoffer van (seksueel) misbruik en belanden vaker in de gevangenis.”

  “Voor Volt is het afzwakken van end-to-endencryptie ten behoeve van schijnveiligheid onaanvaardbaar. Online communicatie blijft dus beschermd.”

  “Nederland zal niet instemmen met de invoering van de Europese Chat control-wet”

 • Asiel & Migratie

  “Volt wil dat de rechten van kinderen worden gegarandeerd, waarbij toegang tot onderwijs, een veilige leefomgeving en sociale ontwikkeling voorop staan.”

  “De opvang van vluchtelingen kan en moet veel beter. Op het moment dat een mens asiel heeft aangevraagd is Nederland verantwoordelijk voor diens veiligheid en welzijn.”

  “Volt wil een evenredige spreiding van opvang van vluchtelingen in Nederland, via een wettelijke verplichting. De wet die hiervoor zorgt moet simpel en uitvoerbaar zijn, en moet verplichten dat opvang altijd veilig en geschikt is voor de verschillende groepen mensen die opvang nodig hebben.”

  “De veiligheid en het (psychische) welzijn van kwetsbare mensen, zoals kinderen, gezinnen en lhbtiq+’ers, moet altijd gewaarborgd zijn, ook in nood- en crisisopvang.”

  “Volt wil zo snel mogelijk twee extra aanmeldcentra, zodat de druk en de overlast in Ter Apel afneemt.”

  “Volt wil dat de rechten van kinderen worden gegarandeerd, waarbij toegang tot onderwijs, een veilige leefomgeving en sociale ontwikkeling voorop staan.”

  “Op het moment dat een asielverzoek definitief is afgewezen, moet terugkeer op een menselijke manier worden geregeld, met name wanneer het gaat om kinderen en gezinnen. De detentie van kinderen is bewezen schadelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Volt wil de detentie van kinderen in de terugkeerprocedure volledig verbieden.”

  “Op het moment dat een asielverzoek definitief is afgewezen, moet terugkeer op een menselijke manier worden geregeld, met name wanneer het gaat om kinderen en gezinnen.”“Volt wil dat de rechten van kinderen worden gegarandeerd, waarbij toegang tot onderwijs, een veilige leefomgeving en sociale ontwikkeling voorop staan. We willen meer aandacht voor onbegeleide kinderen. Een betere registratie en begeleiding zorgt ervoor dat zij niet uit het zicht raken.”

  “Volt wil dat Nederland zich inzet voor een Europees Asiel- en Migratiepact (oftewel: een Europese spreidingswet) die tot solidariteit verplicht en ervoor zorgt dat de controle van onze Europese buitengrenzen gezamenlijk wordt aangepakt. Volt streeft ernaar dat Nederland zich inzet voor de afschaffing van de Dublinverordening. In plaats daarvan pleiten wij voor een systeem waarbij mensen die asiel willen aanvragen in de EU, zelf het land kunnen kiezen waar zij hun aanvraag willen indienen.”

  “Nederland zal niet langer de Dublin-verordening handhaven en zal geen mensen meer terugsturen naar andere EU-landen. Deze aanpak zal bijdragen aan een rechtvaardiger en humaner asielbeleid in lijn met de openheid van en solidariteit binnen de EU.”

  “We willen bovendien dat de mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden gegarandeerd. Grensbewaking is een Koninkrijksaangelegenheid, dus de landen van het Koninkrijk moeten werken aan een humane asielprocedure voorzien van waarborgen voor de fundamentele rechten en vrijheden van alle vluchtelingen die het Koninkrijk bereiken.”

  “We sluiten niet langer dubieuze deals met dictators van landen rondom de EU, zoals Tunesië. In plaats daarvan wil Volt legale migratieroutes openen. We dwingen mensen niet langer in een gammel bootje te stappen, met het risico te verdrinken in de Middellandse Zee.”

  “In ieder (bilateraal) verdrag waarin voorwaarden over migratie worden opgenomen, moet staan dat het verdrag direct wordt opgeschort op het moment dat mensenrechten geschonden worden. Op het moment dat zo’n concrete voorwaarde ontbreekt moet Nederland tegen het sluiten van dit verdrag stemmen.”

 • Voorstellen met een versterkend effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij versterken de implementatie van kinderrechten.

 • Voorstellen/standpunten waarvan het positieve effect op kinderen onduidelijk of minimaal is.

  De voorstellen van deze partij dragen niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten.

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij verzwakken de implementatie van kinderrechten.

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema/criteria.

Back To Top