Skip to: Forum voor Democratie

Stem voor kinderen website

Forum voor Democratie

 • Bestaanszekerheid

  “Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede.”

  “Omzetting kinderbijslag in forse kindgebonden aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting, die pas in werking treedt boven de belastingvrije voet.”

  “Grondige vereenvoudiging van het belasting-, toeslagen- en premiestelsel.”

  “Hogere belastingvrije voet van € 30.000 voor iedere werkende Nederlander, idealiter in combinatie met lage vlaktaks.”

  “De hoge BTW verlagen van 21% naar 19% en de lage BTW verlagen van 9% naar 6%.”

 • Jeugdzorg

  “Grondige herziening van het gehele jeugdzorgstelsel en in het bijzonder de (gedwongen) uithuisplaatsingen van kinderen”

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “Internationale verdragen opzeggen die onze beleidsvrijheid inperken, zoals het VN-vluchtelingenverdrag dat ons dwingt tot het opnemen van migranten.”

  “Een intelligente uittreding uit de Europese Unie. In hetzelfde licht moet de betrokkenheid van Nederland bij andere internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) worden herzien.”

  “Het Nederlands belang voorop: ‘trade, not aid’.”

  “Stoppen met subsidies aan non-gouvernementele ontwikkelingshulporganisaties.”

 • Strafrecht & Jeugd

 • Onderwijs

  “Passend Onderwijs begrenzen; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.”

  “Als aanzien en beloning van leerkrachten omhoog gaat, de groepen kleiner worden, de werkdruk daalt en het passend onderwijs zoveel mogelijk wordt vervangen door speciaal onderwijs, wordt het beroep van leerkracht weer een stuk aantrekkelijker waardoor er meer instroom plaatsvindt en het lerarentekort opgelost kan worden.”

  “Meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor goed onderwijs bij de leerkracht.”

  “Inzetten op kwaliteit door betere selectie van docenten.”

  “Hogere beloning voor de leerkrachten”

  “Ook kinderen uit kansarme milieus moeten via goed, algemeen toegankelijk onderwijs de mogelijkheid krijgen het beste uit zichzelf te halen.”

  “Geen deelname van kinderen aan ‘pride parades’ en ‘dragqueenshows’”

  “Een wettelijk verbod op transgender-propaganda op scholen en in TV-programma’s voor de jeugd en een einde aan LGBT+ campagnes vanuit overheidsinstellingen.”

  “Instellen van een onafhankelijke commissie om de politieke sturing in schoolboeken te onderzoeken en zoveel mogelijk terug te dringen.”

   

 • Asiel & Migratie

  “Wij willen als uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Nederland. Naar Australisch model. We bepalen zelf hoeveel mensen we toelaten en wie dat zijn. Daarbij speelt culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving een doorslaggevende rol.”

  “De mogelijkheid om eerst naar Nederland te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen, vervalt. Daarnaast willen we een moratorium op asielaanvragen van ten minste 10 jaar.”

  “Geen asieldwangwet, geen verplichte plaatsing van AZC’s.”

  “Illegaliteit wordt strafbaar. In Nederland verblijven naar schatting vele tienduizenden illegalen, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren ons land te verlaten. In gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt illegaal verblijf zelfs aangemoedigd door middel van bed-bad-brood regelingen. Ook dit moet stoppen.”

  “Geen asieldwangwet, geen verplichte plaatsing van AZC’s.”

  “Een moratorium op asielaanvragen voor ten minste 10 jaar - met ruimte voor enkele uitzonderingen voor politiek asiel, zoals voor Julian Assange en Edward Snowden.”

  “Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst. De mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te vragen vervalt.”

  “Illegaliteit strafbaar stellen. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.”

  “Herinvoering grenscontroles”

  “Het uitgangspunt van asielbeleid wordt opvang in de regio. De mogelijkheid om eerst naar Nederland te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen, vervalt. Daarnaast willen we een moratorium op asielaanvragen van ten minste 10 jaar.”

  “Internationale verdragen opzeggen die ons immigratie- en asielbeleid belemmeren: het VN-Vluchtelingenverdrag en het verdrag van Schengen.”

 • Voorstellen met een versterkend effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij versterken de implementatie van kinderrechten.

 • Voorstellen/standpunten waarvan het positieve effect op kinderen onduidelijk of minimaal is.

  De voorstellen van deze partij dragen niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten.

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij verzwakken de implementatie van kinderrechten.

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema/criteria.

Back To Top