Skip to: Partij voor de Dieren

Stem voor kinderen website

Partij voor de Dieren

 • Bestaanszekerheid

  “We laten de tijd van hebzucht en de illusie van een alsmaar groeiende economie achter ons. Er is namelijk al genoeg voor iedereen. Er wordt meer geproduceerd dan er wordt geconsumeerd. En zelfs tegen de achtergrond van alle verspilling is er een enorme kloof ontstaan tussen arm en rijk. Er wordt veel geld verdiend, maar dat verdwijnt in diepe zakken van grote bedrijven. De welvaart moet eerlijker worden verdeeld zodat kinderen niet meer in armoede hoeven op te groeien. Maar ook zodat we een gezonde en aantrekkelijke publieke sector kunnen garanderen, waarin leraren en zorgpersoneel krijgen wat ze verdienen: meer salaris en meer collega’s.”

  “Ons belastingstelsel wordt eerlijker en groener. Grote bedrijven, miljonairs en vervuilers gaan meer belasting betalen. Werkenden betalen minder belasting en vooral mensen met een laag inkomen gaan er flink op vooruit.”

  “Nederland heeft steeds meer miljonairs, de rijkste Nederlanders (1%) bezitten een kwart van al ons vermogen en grote bedrijven maken woekerwinsten. Als de welvaart eerlijker verdeeld wordt, hoeven er in Nederland geen kinderen in armoede op te groeien, zorgen we ervoor dat leraren, zorgmedewerkers en zoveel anderen fatsoenlijk betaald worden en zorgen we ervoor dat mensen met zware beroepen na maximaal veertig jaar met pensioen kunnen. We verdienen beter.”

  “Het lage tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd en het hoge tarief wordt verhoogd. Topverdieners gaan meer bijdragen aan de samenleving, via een derde schijf met een hoger tarief voor de inkomstenbelasting. Mensen met een hoog inkomen profiteren relatief veel van de basisvoorzieningen (zoals goed onderwijs en infrastructuur). Het is niet meer dan redelijk om van hen een eerlijke bijdrage te vragen.”

  “Omdat de inflatie de bestaanszekerheid bedreigt, verhogen we het minimumloon naar 16 euro per uur. Aangezien de inflatie niet verdwenen is, hanteren we de vuistregel dat het minimumloon meebeweegt met de andere inkomens en minimaal 60% van het mediane inkomen in Nederland is. Uitkeringen, waaronder de AOW, WIA, Wajong en bijstand, stijgen mee.”

  “We halen het wantrouwen uit regels voor de sociale zekerheid. Mensen in hetzelfde huishouden hebben recht op een bijstandsuitkering. We schrappen daarom de kostendelersnorm en partnertoets. Bijverdienen wordt mogelijk voor mensen in de bijstand. We versoepelen het giftenbeleid voor mensen met een bijstandsuitkering. En we eisen geen tegenprestatie meer van mensen met recht op bijstand.

  “We gaan mensen met hoge schulden beter en sneller helpen. Schuldhulp bereikt nu nog veel te weinig mensen. Het moet makkelijker worden om hulp te vragen en we maken schuldtrajecten korter, zodat mensen sneller verder kunnen met hun leven. Dat scheelt bovendien in maatschappelijke kosten.”

  “Kinderopvang wordt gratis voor mensen met een laag inkomen. De arbeidseis, dat beide ouders moeten werken om in aanmerking te komen, wordt afgeschaft.”

  “We maken ook de kinderbijslag inkomensafhankelijk.”

  “We investeren in de kwaliteit van de kinderopvang en pakken het tekort aan medewerkers aan, onder andere door het vak van pedagogisch medewerker aantrekkelijker te maken met meer professionele zeggenschap.”

  “We maken uiteindelijk alle toeslagen overbodig. Hierbij geldt het uitgangspunt dat iedereen voldoende inkomen heeft om normaal in alle basisbehoeften te kunnen voorzien.”

  “Een basisinkomen kan de onderhandelingsmacht van werkenden ten opzichte van werkgevers versterken en geeft voor iedereen inkomenszekerheid. Mogelijke vormen zijn een vast maandelijks bedrag voor iedereen, of een negatieve inkomstenbelasting zodat mensen met een laag of zonder inkomen een aanvulling krijgen van de Belastingdienst. We starten een pilot met verschillende vormen van een basisinkomen.”

  “De verlofregeling voor ouders verruimen we: de bestaande verlofregeling van negen weken, deels betaald, wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor alle ouders wordt mogelijk.”

  “Zwangerschapsverlof en partnerverlof worden gelijkgetrokken, dus even lang en 100% betaald.”

  “Uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders worden, waar mogelijk, snel herenigd. Er komt een fonds waaruit slachtoffers van uithuisplaatsing (ouders en kinderen) hun afgebroken opleiding kunnen afmaken.”

 • Klimaat

  “Nederland zet zich maximaal in om de opwarming van de Aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. In 2030 zijn we klimaatneutraal. Deze nieuwe reductiedoelstelling wordt vastgelegd in de Klimaatwet. Nederland neemt een voortrekkersrol in het toezien op de mondiale uitvoering van het Parijsakkoord.”

  “Met een Burgerberaad voor het klimaat betrekken we burgers bij oplossingen voor de klimaat- en natuurcrisis. Het Burgerberaad vormt een dwarsdoorsnede van de samenleving en krijgt heldere integrale voorwaarden mee: bijdragen aan de oplossing van de klimaat- en biodiversiteitscrisis en een leefbare Aarde voor alle levende wezens. De regering heeft de plicht om de aanbevelingen in beleid en regelgeving om te zetten.”

  “De minister-president geeft iedere maand een persconferentie over het klimaat.”

  “Er komt een klimaatrechtvaardigheidstoets voor alle klimaatplannen en subsidies.”

  “Er komt beleid op klimaat en milieu voor de it ook bijdragen aan meer bewustwording over klimaat, natuur en milieu.”

  “Demonstreren is een grondrecht. De autoriteiten moeten zich maximaal inspannen om demonstraties te faciliteren en uitgaan van de vreedzaamheid van demonstranten. De aanmeldingsplicht voor demonstraties wordt vrijwillig.” “De Wet openbare manifestaties wordt in lijn gebracht met de verplichtingen die volgen uit de internationale mensenrechten. De tekst die het mogelijk maakt regels op te leggen aan een demonstratie of deze te verbieden alleen vanwege hinder voor het verkeer, of omdat de demonstratie niet of te laat is aangemeld, wordt geschrapt.”

  “Aanhouding van vreedzame demonstranten wordt vermeden. Wanneer een deel van de demonstranten geweld gebruikt, moet de politie ervoor zorgen dat de vreedzame demonstranten door kunnen gaan met hun protest.”

  “Bij (dreigend) geweld van anderen (vijandig publiek) beschermt de politie het vreedzame protest en treedt op tegen de mensen die geweld gebruiken.”

  “Medewerkers van de gemeente en de politie worden beter op de hoogte gesteld van de mensenrechten en wettelijke kaders van het demonstratierecht. Onvoldoende kennis of onduidelijkheden over het demonstratierecht in de praktijk kunnen leiden tot regels en voorschriften die tegen de mensenrechten in gaan. Er komt een website over het demonstratierecht.”

 • Jeugdzorg

  “Er komt een breed plan van aanpak voor psychische gezondheid waarbij naast zorgprofessionals ook het onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken worden.”

  “Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, staan soms jarenlang op wachtlijsten en krijgen daardoor niet bijtijds goede hulp. Wachtlijsten en wachttijden in de GGZ dringen we terug door te investeren in genoeg (vergoede) omscholings- en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten, en vermindering van kosten door professionals te stimuleren in loondienst te gaan. Tot het zover is zorgen we voor voldoende overbruggingszorg en meer (tijdelijke) opnameplaatsen. De GGZ wordt onderdeel van de zorg in elke buurt.”

  “De jeugdzorg in Nederland is in slechte staat. We gaan flink investeren om de werkdruk te verminderen en de wachtlijsten terug te dringen. Verschillen tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. We zorgen dat elke gemeente voldoende middelen heeft voor een goed georganiseerde jeugdzorg. De leeftijdsgrens gaat naar 21 jaar en de jeugdhulp wordt vanaf 18 jaar geleidelijk afgebouwd.”

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “De EU zet zich in voor de versterking van de rechtsstaat en democratie, vrije media en mensenrechten. Zulke grondrechten dienen in alle EU-landen gewaarborgd te zijn. Landen die hieraan tornen kunnen niet langer rekenen op EU-subsidies. We steunen bestraffing van corruptie en mensenrechtenschendingen met bijvoorbeeld Europese sancties. Er komt een bindend mechanisme om toezicht te houden en jaarlijks verslag uit te brengen over de staat van democratie en eerbiediging van de rechtsstaat in de EU-lidstaten.”

  “Als de EU handelsakkoorden gaat sluiten, moeten die gericht zijn op een groene economie en verbetering van de positie van kwetsbare mensen. Daarbij horen bindende en afdwingbare afspraken over duurzaamheid, biodiversiteit, klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn.”

  “Bij onderhandelingen met ontwikkelingslanden eisen we dat maatschappelijke organisaties, inheemse volken en vakbonden uit die landen een sterke stem krijgen. Geen besluiten over hen, zonder hen.”

  “Minimaal 1% van ons bruto nationaal inkomen (bni) wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking. Het deel dat wordt toegewezen aan Least Developed Countries, zoals gedefinieerd door OESO, wordt verhoogd.”

  “Er komt extra aandacht voor de positie van kwetsbare groepen zoals vrouwen en meisjes. Nu leiden zij vaak een leven in dienst van de ander: de echtgenoot, familie, een (groot) gezin of het huishouden. Zij krijgen meer grip op hun eigen leven als ze meer perspectieven en keuzevrijheid hebben. Dat wordt gerealiseerd door beter en toegankelijker onderwijs, krachtige lokale gemeenschappen en versterking van de rechten van vrouwen en meisjes.”

  “In het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid komen ook duidelijke doelen voor het bereiken van kwetsbare jongeren zoals LHBTIQA+-jongeren, jongeren met een beperking en etnische of religieuze minderheden. Er wordt ook geïnvesteerd in sociale programma’s die zich richten op fysieke veiligheid en mentaal welzijn van kinderen en jongeren.”

  “We betrekken burgers bij onderhandelingen, besluitvorming en uitvoering op het gebied van (internationaal) klimaatbeleid. Met name vrouwen, jongeren, inheemse gemeenschappen en lokale maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering, maar hebben nog steeds geen gelijkwaardige of betekenisvolle plek aan tafel. Voor effectieve en duurzame besteding van internationale klimaatgelden is het cruciaal dat deze groepen direct worden betrokken bij beleidsvorming en besteding van middelen.”

 • Strafrecht & Jeugd

  “Het voorkomen van criminaliteit wordt de eerste prioriteit. Er wordt daarom geïnvesteerd in kansengelijkheid en aandacht voor de oorzaken van criminaliteit. Lokale overheden krijgen meer budget voor gerichte ondersteuning aan ouders met kinderen die dreigen af te glijden, bij voorkeur door professionals in wie de jongeren in kwestie zich kunnen herkennen.”

 • Onderwijs

  “Leren is een recht. In het onderwijs is plek voor iedere leerling. Voor de Partij voor de Dieren is passend, toegankelijk en inclusief onderwijs een kernwaarde.”

  “Kinderen krijgen leerrecht om zich op een school te ontwikkelen, inclusief het recht op maatwerk.”

  “Het onderwijs piept en kraakt in zijn voegen: er is een groot tekort aan leraren. De leraren die er wel zijn raken overbelast, krijgen moeilijk een vaste aanstelling en kunnen, mede daardoor, in verschillende plaatsen lastiger een huis vinden. Hierdoor kiezen veel leraren ervoor het onderwijs te verlaten. (…)De Partij voor de Dieren wil structureel investeren in het onderwijs en leraren beter belonen, ontlasten en ze de ruimte geven te doen wat ze het liefste doen: kinderen ondersteunen en goed lesgeven.”

  “Er is een groot tekort aan leraren, de uitstroom is hoog en er is groeiende kansenongelijkheid. De Partij voor de Dieren wil structureel investeren in het onderwijs. Iedereen die dat wil of dat nodig heeft, zou zich een leven lang moeten kunnen ontwikkelen.”

  “Kinderen verdienen eerlijke en gelijke kansen om zich te kunnen ontplooien. Goed onderwijs speelt daarin een grote rol.”

  “Basisvoorzieningen (zoals scholen, culturele instellingen en zorgvoorzieningen) in dunbevolkte gebieden worden zoveel mogelijk behouden zodat iedereen fatsoenlijke toegang houdt tot deze essentiële voorzieningen.”

  “Jongeren die hier zijn opgegroeid en onderwijs hebben genoten verdienen gelijke toegang tot mbo, hbo en wo, ook na hun achttiende verjaardag.”

  “Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden bestreden. Seks tegen de wil wordt strafbaar. Daarnaast is een cultuuromslag nodig, waarbij we ons richten op voorlichting, bewustwording en preventie.”

  “De voorgestelde EU ‘chatcontrol’, waarmee alle digitale communicatie gescand wordt, komt er niet. We houden end-to-end encryptie in stand.

 • Participatie

  “Er worden meer burgerberaden ingevoerd, waarin door loting geselecteerde dwarsdoorsneden van de Nederlandse bevolking serieus gaan meepraten en meebeslissen over belangrijke nationale kwesties, als aanvulling op en verrijking van de huidige parlementaire democratie.”

  “Bij raadplegingen van burgers en belanghebbenden is er borging dat ook de stem van toekomstige generaties, dieren en natuur wordt gehoord.”

  “De politiek maakt keuzes die een grote impact hebben op de toekomst van jongeren. De kiesgerechtigde leeftijd wordt daarom verlaagd naar 16 jaar en daarvoor worden de Grondwet en de Kieswet aangepast.”

  “Er wordt geïnvesteerd in organisaties die zich inspannen om jongerenparticipatie, ervaringsdeskundigheid en de ondersteuning van jongvolwassenen in kwetsbare omstandigheden mogelijk te maken, en om ze een vaste en gelijkwaardige plek aan de tafel te geven om mee te praten en mee te beslissen.”

 • Uitbuiting

  “Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden bestreden. Seks tegen de wil wordt strafbaar. Daarnaast is een cultuuromslag nodig, waarbij we ons richten op voorlichting, bewustwording en preventie.”

  “De voorgestelde EU ‘chatcontrol’, waarmee alle digitale communicatie gescand wordt, komt er niet. We houden end-to end encryptie in stand.

 • Asiel & Migratie

  “Kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), worden in de Vreemdelingenwet vastgelegd.”

  “Mensen die in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen, krijgen snel een zorgvuldig besluit over hun verblijfsrecht. De wachttijd bij de IND wordt aanzienlijk verkort.”

  “We maken een einde aan uitzichtloosheid in asielzoekerscentra. Mensen die verblijven in een asielzoekerscentrum kunnen zich voortaan ontplooien en hebben recht op goede begeleiding, taalcursussen en zorg, en minderjarigen hebben recht op onderwijs. Daarnaast komt er meer aandacht voor psychische hulp, want mensen die asiel zoeken, hebben vaak een heftige reis achter de rug en/of trauma’s opgelopen in het gebied waaruit ze gevlucht zijn.”

  Jongeren die hier zijn opgegroeid en onderwijs hebben genoten verdienen gelijke toegang tot mbo, hbo en wo, ook na hun achttiende verjaardag.”

  “De Partij voor de Dieren wil daarom humane opvang met goede begeleiding en snel duidelijkheid over de status van een asielaanvraag.”

  "Ook niet-traditionele vormen van familie, zoals queer families en banden buiten het ‘kerngezin’, komen in aanmerking voor hereniging."

  "Gewortelde kinderen worden niet uitgezet."

  “Geld voor ontwikkelingssamenwerking wordt aangewend om mensen elders perspectief te bieden, niet voor migratie- en asielbeleid.” en krijgen een verblijfsvergunning.”

  "Europese landen sturen mensen terug het gevaar in, bijvoorbeeld naar Afghanistan. Nederland is hieraan medeplichtig.”

  “Uiteindelijk komt een groot deel van de mensen die vluchten niet in Nederland of in Europa terecht. Rond 70% van de vluchtelingen wordt in de regio opgevangen, vaak onder erbarmelijke leefomstandigheden. De meeste landen die vluchtelingen opvangen zijn lage- en middeninkomenslanden. 76% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in lage- en middeninkomenslanden. Alleen meer geld voor de opvang in de regio maakt het beleid dus nog steeds niet rechtvaardig. Een eerlijke verdeling van vluchtelingen naar draagkracht zou het uitgangspunt moeten zijn. Humanitaire hulp moet gebaseerd zijn op twee pijlers: het verbeteren van de directe leefomstandigheden en het creëren van toekomstperspectief.”

  “Wij willen een wereld waarin iedereen overal gelijk behandeld wordt. Een wereld waarin de plek waar je geboren bent niet de rest van je leven bepaalt. Er zijn tienduizenden mensen gestorven op de Middellandse Zee, onder andere doordat welvarende landen geen veilige vluchtwegen willen bieden. Onderweg naar Europa komen mensen terecht in mensonterende kampen en detentiecentra.”

  “Internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen het uitgangspunt bij migratiebeleid. Nederland gaat niet akkoord met afspraken, zoals de Tunesie-deal, die hiermee strijdig zijn.”

  “We zetten ons in voor het faciliteren van meer veilige en legale vluchtwegen en het gebruik van humanitaire doorgangen.”

  “Nederland en de EU vangen hun eerlijke deel op van mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Er komt ook een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa naar draagkracht. Het quotum van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) wordt verhoogd.”

  “Nederland tornt niet aan het VN-Vluchtelingenverdrag en stuurt dus geen mensen terug naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst. Ook dienstplichtigen die vluchten wegens gewetensbezwaren worden humaan opgevangen.”

 • Voorstellen met een versterkend effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij versterken de implementatie van kinderrechten.

 • Voorstellen/standpunten waarvan het positieve effect op kinderen onduidelijk of minimaal is.

  De voorstellen van deze partij dragen niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten.

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij verzwakken de implementatie van kinderrechten.

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema/criteria.

Back To Top